Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v e-shope – www.agroma.sk

2. Predávajúci:

2.1. Agroma SK s.r.o. ,  Hlavná 689 , Nitrianske Rudno ,

IČO:  55920756,

DIČ: 2122129064,

IČ DPH: SK2122129064

zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Trenčín vložka číslo : 46146/R

3. Kupujúci:

3.1. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3.3. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

3.4. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

4. Podnikateľom sa rozumie:

4.1.

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

4.2. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

5. Dozorujúci orgán:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 046/5422 771
Fax č.: 046/5420 685
E-mail: tn@soi.sk

6. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

6.1. Zmluva uzatváraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

7. Objednávka a jej overenie predávajúcim

7.1. Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

 • označenie predávajúceho – Agroma SK s.r.o. , Hlavná 689 Nitrianske Rudno , IČO: 55920756 , DIČ: 2122129064 , IČ-DPH:SK2122129064
 • označenie kupujúceho – meno a priezvisko alebo názov firmy; bydlisko kupujúceho alebo sídlo, resp. miesto podnikania; v prípade kupujúceho – podnikateľ je nutné aj IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón; e-mailovú adresu,
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
 • množstvo požadovaných kusov produktov,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru,
 • adresa pre dodanie tovaru,
 • požadovaný termín dodania (nutné uviesť do poznámky objednávky)

7.2. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

7.3. Kupujúci si je vedomý, že môžu nastať situácie, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä z dôvodu, kedy kupujúci objedná tovar za cenu nereálnu na trhu a zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Kupujúceho bude o takejto skutočnosti predávajúci informovať bez odkladu.

7.4. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

7.5. Kupujúci berie na vedomie, že v týchto vyššie uvedených prípadoch nemôže vzniknúť platná kúpna zmluva.

8. Platobné podmienky

8.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, platobnou kartou cez službu GP webpay , dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

9. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

9.1. Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 • overenie objednávky,
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,
 • prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

9.2. Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru. Spolu s tovarom je vždy zasielaná buď faktúra a/alebo dodací list a/alebo záručný list. V prípade, ak prevádzkovateľ nemôže zaslať tovar naraz (niektorý produkt nie je skladom) informuje o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom s návrhmi riešenia dodávky po častiach.

9.3. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

10. Možné spôsoby platieb a dodania tovaru na území Slovenska

 • Dodanie tovaru a platba online cez službu GP webpay. Tovar je zasielaný dopravcom ( DPD ). Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch a v obvyklých dodacích lehotách od expedície tovaru.
 • Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom ( DPD ) na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch a v obvyklých dodacích lehotách od expedície tovaru.
 • Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

11. Miesto plnenia

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

12. Náklady na dodanie tovaru, dopravné

K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné zväčša neúčtuje.

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a.) Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom Agroma príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

b.) Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť pomocou kontaktného mailu. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

13. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie zmluvy

13.1. Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzatvorenej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“),pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

13.2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

13.3. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatváranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu tovar by mal kupujúci vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Kupujúci vráti tovar na adresu predávajúceho. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

13.4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

13.5. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Kupujúci smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

13.6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

14.2. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

14.3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje že súhlasí aby jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním a poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Viac v sekcií ,, Informácie ” : Ochrana osobných údajov.

15. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe. V prípade jeho straty si predajca vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 5€ za jeho vyhľadanie. Bez dokladu o kúpe nie je možné väčšinu tovaru reklamovať, nakoľko kópiu dokladu si vyžadujú všetky autorizované servisné strediská drvivej väčšiny výrobcov.

16. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí vrátane povinnosti

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Pre   www.agroma.sk   schválil Milan Dostál ,  mobil: 0915526055, email: info@agroma.sk

Sídlo firmy:
Agroma SK s.r.o.
Hlavná 689
97226 Nitrianske Rudno

Predajňa:
Agroma , Hlavná 689
Nitrianske Rudno 97226

Otváracia doba predajne
Pondelok až Piatok 8:00-16:00hod.
Sobota 8:00 – 12:00 hod
telefón: 0915526055
email: info@agroma.sk

reklamácie email: info@agroma.sk

Veľkoobchodné podmienky

Nie sme platci DPH.

Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom veľkoobchode www.agroma.sk Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou Agroma SK s.r.o., Hlavná 689 Nitrianske Rudno , IČO: 55920756, DIČ:2122129064


zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Trenčín vložka číslo : 46146/R

Odberateľmi môžu byť len držitelia Živnostenského oprávnenia, ktorých obchodná činnosť súvisí s ďalším predajom tovaru dodávateľa.

Objednávanie tovaru
Tovar je možné objednávať prostredníctvom veľkoobchodného e-shopu, telefonicky alebo e-mailom. Odberateľ sa zaregistruje pomocou Veľkoobchodného registračného formulára, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Potvrdenie objednávky je realizované mailom alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi.

Zrušenie objednávky
Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku len do momentu jej vybavenia.

Cena tovaru
Ceny sú uvedené vrátane DPH. V našom veľkoobchodnom e-shope je stanovená minimálna suma pre realizáciu objednávky na 300,- EUR bez DPH. Pri objednávke s rozvozom je suma za prepravu automaticky prirátaná v košíku podľa hmotnosti objednávky a podľa aktuálnych cien prepravy. Minimálna suma pre dopravu zdarma je stanovená na 1000,-EUR bez DPH. Cena tovaru sa riadi aktuálnym veľkoobchodným cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky.

Spôsob platby
Platbu je možné realizovať hotovostnou formou úhrady pri osobnom odbere priamo od obchodného zástupcu, bankovým prevodom na účet dodávateľa. Platobnou kartou, hotovosťou v sídle firmy. Dobierkou v prípade doručenia tovaru kurierskou službou.

Dodacie podmienky
Objednaný tovar zasielame v čo najkratšom možnom čase priamo na odberateľom určené miesto. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad. Dodávateľ sa zaväzuje informovať odberateľa o predbežnej dodacej lehote.

Rozvozy našou prepravou zabezpečujeme len na strednom a západnom Slovensku, podľa rozvozových tras.

Cenník dopravy pre veľkoobchodných partnerov.

Suma objednávky bez DPH Cena s DPH za dopravu
300 € 15 €
600 € 10 €
900 € 5 €
1000 € Doprava zdarma

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

Nadobudnutie tovaru
Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia od obchodného zástupcu. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je odberateľ povinný oznámiť do 10 dní od prevzatia tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej kúpnej cene s DPH na účet dodávateľa.

Ochrana osobných údajov
Vami poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne na účely doručenia tovaru a fakturácie. Osobné údaje sú chránené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa radia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.